Aketch, Samuel, Aga Khan University Hospital, Kenya